فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT

نقشه svg شهرستان های ایران

نقشه svg شهرستان های ایران. در این فایل نقشه svg شهرستان های ایران به همراه دیتاست آن ها در دو فرمت اکسل و sql به همراه ویژول و نمونه داشبورد power bi تقدیم می گردد.

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هوش مصنوعی

پاورپوینت جذاب آماده ارائه با موضوع هوش مصنوعی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل مسائل یادگیری ماشین با پایتون بخش 2

حل مسائل یادگیری ماشین با پایتون بخش 2. 7-دادهQ7_data.csvرا در نظر بگیرید.70درصد داده را برای آموزش و30درصد دادهرا برای تست در نظر بگیرید.یک مدل براساس رگرسیون خطی ایجاد کنید وپس از آموزش این مدل (الف) معیار خطاMAEوRMSEرا براساس داده های تست به دست آورید. (ب)میزان اهمیت ویژگیهای ورودی (F1,F2,F3)را

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل مسائل یادگیری ماشین با پایتون بخش 1

حل مسائل یادگیری ماشین با پایتون. الگوریتم KNN را بر روی مجموعه داده ای Q11_data.csv اعمال کنید.ابتدا70درصد داده را برای آموزش و30درصد را برای تست در نظر بگیرید. سپس درصورتیکه مقدار k=3 باشد، (الف) ماتریسConfusion Matrixرابه دست آورید. (ب)مقادیر معیارهایPrecision، Recall و F1 رابه دست آورید. (ج).مق

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پودمان دوم فناوری های نوین

پروژه پودمان دوم کتاب کاربرد فناوری نوین

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی الگوریتم بهینه‌سازی تحقیقات مبتنی بر قانون روی توابع پیوسته

بررسی الگوریتم بهینه‌سازی تحقیقات مبتنی بر قانون برروی توابع پیوسته در محیط کدنویسی متلب

قیمت : 192,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی الگوریتم بهینه‌سازی مار در حل توابع پیوسته

بررسی الگوریتم بهینه‌سازی مار برروی توابع پیوسته در محیط کدنویسی متلب

قیمت : 186,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی الگوریتم سینوس کسینوس در حل توابع پیوسته

بررسی الگوریتم سینوس کسینوس برروی توابع پیوسته در محیط کدنویسی متلب

قیمت : 186,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پیش بینی ترافیک شبکه های مخابراتی با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین

پاورپوینت پیش بینی ترافیک شبکه های مخابراتی با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین، در 10 اسلاید. شامل 10 اسلاید بسیاز جذاب و حرفه ای پاورپوینت دراره پیش بینی ترافیک شبکه های مخابراتی مانند ترافیک تلفن همراه و مدیریت آن

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی الگوریتم جستجوی عروس دریایی در حل توابع پیوسته

بررسی الگوریتم جستجوی عروس دریایی برروی توابع پیوسته در محیط کدنویسی متلب

قیمت : 181,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی الگوریتم بهینه‌سازی کفتار در حل توابع پیوسته

بررسی الگوریتم بهینه‌سازی کفتار برروی توابع پیوسته در محیط کدنویسی متلب

قیمت : 199,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی الگوریتم اجتماع تونیکات در حل توابع پیوسته

بررسی الگوریتم اجتماع تونیکات برروی توابع پیوسته در محیط کدنویسی متلب

قیمت : 199,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 730